School of Management

Zhang Jiandong


Zhao Chen


Yang Weihua


Bao Xiaona


Chen Xu


Cui Yanjuan


Dai Minghua


Fan Xiaonan


Gu Liqun


Guo Fang


Li Guirong


Li Jianbo


Li Qing


Li Xiaohong


Liu Mingming


Qian Kun


Qiao Shuang


Qu Xiaoyu


Sun Jun


Sun Xiaocheng


Sun Xiaolin


Wu xianyun


Xu Xiaodong


Yue Qin